Panorama

Friday, 28 January 2011

Coedwigoedd Eryri

Wrth gario 'mlaen i dynnu lluniau llynnoedd Eryri, thema wythnos yma oedd Coedwigoedd.  Coedwig Beddgelert oedd gynta', yn uchel yng nghoedwig Beddgelert mae Llyn Llywelyn - llyn poblogaidd, ac sydd werth ymweliad ar b'nawn Sul.  Roedd darnau o'r goedwig tu ol i'r llyn yn goleuo, ac roedd cymylau'r bore'n goleuo'n binc ac oren.  Gyda barrug yn dew ar y cerrig yn y blaendir - roedd cyfle am lun.

Llyn Llywelyn

 Nesa' Coedwig Gwydir amdani!  Mae llond coedwig Gwydir  o lynnoedd ac mae'r goedwig yn amgylchynnu pentref Betws y Coed.  Er i mi dynnu lluniau Llyn Bodgynydd a Ty'n Mynydd llynedd, roedd pum llyn arall i'w dynnu - Llyn Bychan; Llyn Goddionduon; Llyn Sarnau; Llyn Pencraig a Llyn Elsi.

Llyn Bychan oedd gyntaf - ac o lyn bychan di-sylw, roedd patrymau'r rhew tennau ar wyneb y llyn yn cynnig lluniau anarferol.  Mae cael amrywiaeth eang o luniau'r llynnoedd yn profi'n sialens, ac mae ceisio meddwl yn wreiddiol am bob llyn yn mynd yn anoddach bob tro, ond roedd hwn yn gyfle annisgwyl.


Caeau Bach y Rhew - Llyn Bychan 1


Caeau Bach y Rhew - Llyn Bychan 2


Llyn Goddionduon oedd nesa'.  Llyn ychydig yn fwy, ond roedd y cymylau'n dechrau llenwi'r awyr - ond roedd cyfle am un llun agos, ac un tirlun mwy traddodiadol.


Hesg Siapaneaidd Llyn Goddionduon


Mae'r tywydd ar droi - Llyn Goddionduon


Nesa - ymweliad a Llyn Sarnau, a Llyn Pencaig.  Er fod ychydig mwy o ddwr yn Llyn Sarnau y tro yma nag oedd yno y tro diwethaf, doedd yna fawr o ddwr, felly ymlaen i Lyn Pencraig.  Dyma heb os nac oni bai lyn mwyaf siomedig Eryri!  Does fawr ddim dwr yno erbyn hyn, dim ond cors.  Mae'r ddau lun yn gorwedd yng nghanol ardal o gloddio am blwm a thun, ac mae'r creigiau o amgylch y llynnoedd yn frith o fwyngloddiau, ac mae'n debyg fod symudiadau yn y creigiau yn y blynyddoedd diweddar yn golygu fod tyllau man wedi agor yng ngwely'r llynnoedd, ac fod y dwr wedi diflannu i lawr i'r graig!  Fodd bynnag rhaid oedd ceisio tynnu lluniau.

Siom Llyn Pencraig!

Llyn Elsi Nesa, a doedd dim golwg codi ar y cymylau - ond cyfle am siot eithaf dramatig.  Mae gen i nith fach o'r enw Elsi, a rhaid oedd tynnu llun y llyn oedd wedi ei enwi er ei hol hi!

Llyn Elsi

Thursday, 20 January 2011

Y Rhiniogydd 4

Dydd Mawrth, daeth cyfle unwaith eto i gario 'mlaen a'r gwaith o dynnu lluniau'r Rhiniogydd.  Cwm Bychan oedd y man cychwyn, unwaith eto, gan ddilyn llwybr i fyny i gyfeiriad Bwlch Gwilym i'r Gogledd Ddwyrain, gan ddilyn wal ar y grib i Twrglas, gan aros wrth llyn Twrglas i dynnu llun.  Drws nesa' i Llyn Twrglas mae Llyn Pryfed, ac roedd y niwl mynydd yn bygwth mygu'r tirlun, gan foddi pob gobaith o gael casglad go-lew o lunia'.

Roedd y llyn nesa' - Llyn Morwynion yn fwy o daith, ac roedd teithio ar draws gwlad heb lwybr call ar draws tirlun carregog a chlogwynog dros ben yn anodd, gyda hafnau dwfn a chlogwyni serth yn gwneud cerdded yn anodd, ond wedi ffeindio'r wal fynydd a oedd (yn ol y map) yn mynd i'm arwain tuag at y Llyn, daeth y dwr i'r golwg yn y diwedd, a chyn gosod y camera, rhaid oedd cael tamaid i'w fwyta.

Llyn Du oedd nesa', dyma'r ail lyn o'r un enw ar y Rhiniogydd, a tydi'r llall ond dwy neu dair milltir o hwn.  Mae'r Llyn Du yma'n eitha' agos at gopa'r Rhiniog Fawr, mewn cwm crog rhewlifol. Dyma lyn ucha'r daith am heddiw, ac roedd taith serth, ond i lawr, nesa' i Gloywlyn.  Roedd haul hwyr y nos bellach yn boddi'r tirlun, ac roedd mwynder y tir yn amlwg yma wrth i greigiau geirwon a grug doddi'n gors a brwyn.  Tirlun gwell i'r pennau gliniau!

Lawr i Gloywlyn yng ngolau ola'r dydd yn ol i Gwmbychan, gan aros i dynnu llun dwy goeden yng ngwreichion gola ola'r dydd.

Tuesday - chance to carry on with the landscape photography work in the Rhiniogydd.  Again, Cwm Bychan was base, and the path North-Eastwards up the col towards Bwlch Gwilym was the main climb initially towards Llyn Twrglas and Llyn Pryfed.  Although the mountain fog threatened to ruin another day's shooting, the patchy nature of the wind-blown clouds occasionally enveloping the crags created the variety of conditions ideal for lanscape photography.

Then followed a wild trek along a rough, rocky pathless heather wilderness Southwards, navigating with contour lines towards Llyn Morwynion.  After navigating a few deep crevaces, and finally locating the ancient mountain wall that would lead me to the lake, I made it!  Before setting the camera up for another couple of shots - lunch.

It was Llyn Du next, with a decent path taking me towards the summit of Rhiniog Fawr.  It's namesake is only around 3 miles away to the north.  The highest point on the journey today,  the cold wind and fleeting clouds creating a great atmosphere.  Fom then on - downhill at last.  Gloywlyn is arond 200m down a cliff from Llyn Du, and the rough terrain gives way to a gentler boggier landscape, which is greatly welcomed by sore knee joints.  The yellowed January grass is a welcomed sight, and the warm late afternoon sun flatters all the nooks and crannies of the landscape.  The trek downhill towards Cwm Bychan takes me near, but not directly down the famous Roman Steps (which are not actually Roman - but medeival), and to the car park.  Stopping along the way to capture a silhouette of a couple of trees by the lake - home James.

Yn yr hafn daeth y wlad i gyd i'r golwg - Llyn Twrglas

Llyn Pryfed

Mae'r dwr yn galw - Llyn Morwynion
Treigl araf amser - Llyn Morwynion


Llyn Du (Rhiniog Fawr)

Llyn Du (Rhiniog Fawr)

Gloywlyn

Gola cynnes Ionawr - Gloywlyn
Gwreichion ola'r dydd - Cwmbychan


Wednesday, 12 January 2011

Lynnoedd y Rhinogydd Take 2 - The Lakes of the Rhinogydd Take 2

Fore Sul, gwelais y cyfle i ad-ennill peth o'r amser a gollwyd yn y niwl ddydd Mawrth diwethaf, gan geisio ail ymweld a'r llynnoedd yng Ngogledd y Rhinogydd yn ardal Moel Ysgyfarnog a Clip.  Y tro yma parciais ychydig uwchlaw pentre Eisingrug, sydd ychydig yn uwch na Chwm Bychan, ond ymhellach o'r llynnoedd - roedd cerdded ychydig ymhellach yn well na mwy o ddringo! 

Llwyddwyd i gyrraedd Llyn Caerwych mewn dim o dro, gan grwydro dros y gors i Lyn Eiddew Bach, ac yna drws nesa' i Lyn Eiddew Mawr.  Tra roedd y tywydd yn dal yn dda, a'r golau'n ddigon isel yn yr awyr, dringais i fyny bron i gopa Moel Ysgyfarnog i Lyn y Dywarchen (mae tri llyn o'r enw yma yn Eryri).  Pwll bychan bas iawn ydi hwn, a bron ei fod yn debycech i gors wlyb iawn na llyn!

Ychydig yn uwch i fyny tua Bwlch Gwilim mae dau lyn bychan arall - Llyn Du a Llyn Corn Ystwc.  Mae hen lwybr trol anhygoel yn arwain i fyny i Lyn Du a naddwyd i wyneb y graig yn oes Fictoria i gloddio am Fanganese yn uchel yn y Rhiniogydd - mae'r llwybr yma'n anhygoel, ac mae'r golygfeydd yn ymestyn dros Fae Ceredigion am Fynydd Rhiw ym Mhenrhyn Llyn, a draw tua'r Wyddfa a'i chriw. 

Mae'r tirlun ger Llyn Corn Ystwc ei hun yn werth ei weld.  Er mai bychan ydi'r llyn ei hun, mae'r tirlun rhewlifol yn anhygoel.  Rhywsut ne'i gilydd tydi llystyfiant heb gael cyfle i sefydlu ei hun yno, ac mae'r cwbwl yn graig noeth, grafiedig gyda chreigiau unig yn gorwedd yno ers ddiwedd yr oes ia ola'.  Bron y gallai rhywyn dyngu for y rhewlif ond wedi cilio o'r ardal yn y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf!

Dyna gofnodi chwe llyn arall yn Eryri ar gyfer y prosiect Llynnoedd Eryri - mae dipyn mwy i'w gwneud, fodd bynnag!

Hen gorlan trochi defaid ar lan Llyn Caerwych


Llyn Carewych


Llyn Eiddew Bach


Llyn Eiddew Mawr, ac aber y Ddwyryd


Llyn y Dywarchen a Moel Ysgyfarnog


Llyn Du
(Sylwer fod y llynnoedd yma'n dal i ddangos haen drwchus o rew)

Llyn Corn Ystwc

Friday, 7 January 2011

Priodas Ffion ac Alwyn 30-12-10 Ffion and Alwyn's Wedding

I 'sgubo twrci'r 'Dolig o'r ffordd braf oedd cael y fraint o dynnu lluniau priodas Ffion ac Alwyn ym Mron Eifion, Cricieth.  Mae tynnu lluniau cwpwl mor hwyliog a di-drafferth a'r ddau yma bob tro'n bleser.  Dyma ddetholiad o rai o'r lluniau mwy anffurfiol i roi blas o hwyl y dydd.

To blow away the turkey, it was an honour to photograph Ffion and Alwyn's wedding at Bron Eifion, Cricieth.  Here's a selection of the informal shots for a taste of the fun of the day.Hawlfraint Geraint Thomas, Panorama, 2010, cedwir pob hawl.
Copyright Geraint Thomas, Panorama, 2010, All Rights Reserved
Co